การจัดเรียงลำดับ

          การเรียงลำดับ <ul>              
<ul>เป็นแท็กคู่ และแท็กปิดคือ</ul>เป็นแท็กที่กำหนดให้มีวงกลมดำทึบอยู่ตรงหน้าข้อความทีละบรรทัด เป็นข้อย่อยลงมาเรื่อยๆ และจะใช้<li>เป็นตัวบอกข้อย่อย
        ลงมา เช่น                                     
ตัวอย่าง

<html>
    <body>
      <ul>การเรียงลำดับ
        <li>ข้อที่หนึ่ง
        <li>ข้อที่สอง
        <li>ข้อที่สาม
      </ul>
    </body>
</html>

ผลการแสดง

 


การเรียงลำดับด้วย <ul type="..">
   <ul type="ชนิด">"ชนิด" มีอยู่ 3 ชนิดคือ disc, circle,square,
<ul type="disc">
กำหนดให้เป็นวงกลมดำทึบหน้าข้อความแต่ละบรรทัดลงมาเรื่อยๆ(อันนี้ปกติ มีค่าเท่ากับ<ul>) เช่น                               
ตัวอย่าง

<html>   
       <body>                                              
               <ul type="disc">
                     <li>ข้อที่หนึ่ง
                     <li>ข้อที่สอง

                     <li>ข้อที่สาม 
               </ul>

       </body>
</html>การแสดงผล

<ul type="circle">

กำหนดให้เป็นวงกลมโปร่งหน้าข้อความแต่ละบรรทัดลงมาเรื่อยๆ เช่น
ตัวอย่าง

<html>
    <body>                                              
       <ul type="circle">
          <li>ข้อที่หนึ่ง
          <li>ข้อที่สอง
          <li>ข้อที่สาม
       </ul>
     </body>
</html>


ผลการแสดง


<ul type="square">
กำหนดให้เป็นสี่เหลี่ยมดำทึบหน้าข้อความแต่ละบรรทัดลงมาเรื่อยๆ เช่น
ตัวอย่าง

<html>
      <body>                                              
          <ul type="square">
              <li>ข้อที่หนึ่ง
              <li>ข้อที่สอง
              <li>ข้อที่สาม 
          </ul>
      </body>
</html>


ผลการแสดง


การใช้คำสั่ง <ol>
  <ol>เป็นแท็กคู่ และแท็กปิดคือ</ol>
          เป็นแท็กที่กำหนดให้มีตัวเลขนำหน้ำในแต่ละบรรทัด และจะใช้<li>เป็นตัวบอกตัวเลข

          เช่น 1..2..3.....ลงมาเรื่อยๆ
ตัวอย่าง

<html>
       <body>                                              
          <ol>
              <li>ข้อที่หนึ่ง
              <li>ข้อที่สอง
              <li>ข้อที่สอง 
          </ol>
       </body>
</html>


การแสดงผล

การใช้คำสั่ง <ol type="..">
  การใช้คำสั่ง <ol type="..">       
    คำสั่ง<ol>อย่างเดียวจะหมายถึงตัวเลข 1.2.3..ขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละบรรทัด ถ้าไม่มีแท็กอื่นกำกับ
    คำสั่งเพิ่มเติมของ<ol>คือ
<ol type="1">
เลขหนึ่งอารบิคเป็นคำสั่งให้เรียงด้วยตัวเลขอารบิค 1.2.3.ไปเรื่อยๆในแต่ละบรรทัดลงมา (อันนี้มีค่าปกติเท่ากับ<ol>) เช่น
ตัวอย่าง

<htlm>
      <body>                                              
            <ol type="1">
                  <li>ข้อที่หนึ่ง
                  <li>ข้อที่สอง
                  <li>ข้อที่สาม
            </ol> 
       </body>
</html>
                  
ผลการแสดง<ol type="a">

เอพิมพ์เล็ก เป็นคำสั่งให้เรียงด้วย ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนำหน้าในแต่ละบรรทัดลงมา เช่น
ตัวอย่าง

<html>
     <body>
         <ol type="a">
              <li>ข้อที่หนึ่ง เอเล็ก
              <li>ข้อที่สอง บีเล็ก
              <li>ข้อที่สอง ซีเล็ก
         </ol>
      </body> 
</html>
    
ผลการแสดง


<ol type="A">
เอพิมพ์ใหญ่ เป็นคำสั่งเรียงด้วยภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นำหน้าในแต่ละบรรทัด เช่น
ตัวอย่าง


<html>
      <body>
          <ol type="A">
              <li>ข้อที่หนึ่ง เอใหญ่
              <li>ข้อทีสอง บีใหญ่
              <li>ข้อทีสอง ซีใหญ่
          </ol>
      </body> 
</html> 


ผลการแสดง<ol type="i">
ไอพิมพ์เล็ก เป็นคำสั่งให้เรียงด้วยตัวเลขโรมันพิมพ์เล็กนำหน้าในแต่บรรทัดลงมา เช่น
ตัวอย่าง

<html>                                          
     <body>
            <ol type="i">
                <li>ข้อที่หนึ่ง
                <li>ข้อที่สอง
                <li>ข้อที่สาม
            </ol>
     </body> 
</html>


ผลการแสดง


<ol type="I">
<ol type="I">ไอพิมพ์ใหญ่ เป็นคำสั่งให้เรียงด้วยตัวเลขโรมันพิมพ์ใหญ่นำหน้าในแต่ละบรรทัดลงมาเรื่อยๆ เช่น
ตัวอย่าง

<html>                                          
     <body>
          <ol type="I">
              <li>ข้อที่หนึ่ง
              <li>ข้อที่สอง
              <li>ข้อที่สาม
          </ol>
     </body> 
</html>


ผลการแสดงการเรียงลำดับแบบไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้า
<dl>เป็นคำสั่งที่ไม่มีสิ่งนำหน้า และแตกเป็นข้อย่อยลงมาอีกในแต่ละบรรทัด
ตัวอย่าง

<html>                                          
     <body>
          <dl>
               <dt>ประเทศไทยมี 4 ภาค คือ
               <dd>ภาคเหนือ
               <dd>ภาคใต้
               <dd>อีสาน
               <dd>กลาง
          </dl>
     </body> 
<html>


การแสดงผล