ขีดเส้นคั่นระหว่างหน้า

  การขีดเส้นคั่นระหว่างหน้า
  การขีดเส้นคั่นด้วย <hr>
  <hr>เป็นแท็กเดี่ยว ถ้ามีเพียง<hr>อย่างเดียวจะมีค่าเท่ากับการขีดเส้นบางๆเต็มหน้ากระดาษเท่านั้น ข้อความก่อน<hr>จะอยู่ด้านบนเส้น ข้อความหลัง<hr>จะอยู่ด้านล่างเส้น  เราสามารถตบแต่งเส้นได้หลายอย่าง เช่น เส้นหนา เส้นสั้น สีของเส้นต่างๆโดยนำอี่นเข้ามาเสริม เช่น


                                             
                                    <hr width="ใส่เลข">เลขแทนค่าความยาว เช่น  <hr width="100">(ความยาวเป็นพิกเซล)
                                    <hr width="100%">(ความยาวเป็นเปอร์เซ็น)
                                    <hr size="ใส่เลข">เลขแทนค่าขนาดความหนา เช่น <hr size="5">
                                    <hr color="สี">ใส่รหัสสีหรือตัวอักษรก็ได้ เพื่อกำหนดสีของเส้น
                                    <hr align="ซ้าย,กลาง,ขวา">คือการจัดเส้นให้อยู่ ซ้าย กลางขวา ในกรณีที่ไม่จัดเส้นให้เต็ม จอ เช่น <hr align="left">
                                    <hr align="right" width="50%">เส้นครึ่งหน้ากระดาษ ชิดขวา
                                    <hr align="left" width="50%">เส้นครึ่งหน้ากระดาษ ชิดซ้าย
                                    <hr align="center" width="50%">
                                    <hr noshade>เป็นเส้นทึบ ไม่มีแรเงา
                               

ตัวอย่าง
<html>
                        <body>

                                               เส้นใต้ธรรมดา
                                               <hr><p>

                                               เส้นใต้ยาว 50% สีแดง
                                              <hr width="50%><p>

                                               เส้นใต้ยาว 50% หนา 10 px สีแดง
                                               <hr width="50%" size="20" color="red"><p>

                                               เส้นใต้ยาว 50% หนา 20 px ชิดซ้าย
                                               <hr width="50%  size="20" color="red" align="left"><p>

                                               เส้นใต้ยาว 50% หนา 20 px ชิดขวา
                                               <hr width="50%  size="20" color="red" align="right"><p>

                                                เส้นใต้ยาว 50% หนา 20 px อยู่กลาง
                                                <hr width="50%  size="20" color="red" align="center"><p>

                                                noshade อย่างเดียวคือเส้นทึบ
                                                <hr noshade>
                        </body>
</html>


ผลการแสดง

การกำหนดค่าให้กับสีข้อความ
                           <font color="รหัส,สี">ค่าของสีหรือภาษาก็ได้ และปิดด้วย</font>ใช้เจาะจงข้อความที่ต้องการให้เป็นสี
                           <body text="รหัส,สี">ค่าของสีหรือภาษาก็ได้ ข้อความที่อยู่ใน<body>ทั้งหมดจะเป็นสีที่เรากำหนด เช่น
                           <body text="red">ข้อความสีแดง</body> ผลที่ออกมาคือ ข้อความสีแดง ข้อความทั้งหมดที่อยู่ใน body จะมีสีแดงทั้งหมดหากไม่ใช้คำสั่งอื่น
                                                        ให้เปลี่ยนสี
การกำหนดสีพื้นหลัง
<body bgcolor>คือคำสั่งสีพื้นหลังเช่น <body bgcolor="blue">ผลที่ออกมาจะทำให้ กระดาษทั้งหน้าเป็นสีน้ำเงิน
ตัวอย่าง
เขียนได้ดังนี้


ผลการแสดง


เมื่อนำโค้ดทั้งหมดมารวมกันจะเป็นเช่นนี้
ตัวอย่าง
<html>
   <head>
       <title>ภาษา HTML</title>
   </head>
   <body bgcolor="ffffe6">
      <h1>ข้อความ</h1>
      <font color="red" size="+3">text,font size,bgcolor </font>
                              และโค้ดขีดเส้นคั่น    
      <hr color="red" align=center" width="50%" size="5">
           ความหนา 5,สีแดง,ความยาวครึ่งหนึ่งของหน้ากระดาษ จัดไว้กลาง
   </body>
</html>

เขียนได้ดังนี้

ผลที่ออกทางเน็ต